Image
Image

Odsjek za pravne poslove

Obavlja upravne i stručne poslove na pripremi i održavanju sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, kolegija gradonačelnika, poslove iz područja službeničkih odnosa, opće pravne poslove, poslove suradnje sa zastupnicima, državnim i tijelima jedinica lokalne i područne samouprave u općim i pravnim pitanjima iz samoupravnog djelokruga Grada, vodi upravne i sudske postupke iz svoje nadležnosti, obavlja poslove pripreme i provedbe izbora za mjesnu samoupravu, daje pravnu potporu službeniku za informiranje u vođenju upravnih postupaka ostvarivanja prava na pristup informacijama, obavlja poslove dostave akata za objavu u službenom glasilu, obavlja poslove vezane za prijem, otpremu i dostavu pošte, te ostale poslove pisarnice, poslove vezane za arhiviranje dokumenata gradske uprave, poslove uredskog poslovanja i opće pravne poslove.

Josip Brkić, mag. iur.

Voditelj Odsjeka

Tel: +385 23 689 056

Fax: +385 23 689 054

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Ispis