Image
Image

Odsjek za komunalne djelatnosti i upravljanje prostorom

Obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na trajno i kvalitetno pružanje komunalnih usluga, održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja, osiguranja javnosti rada, sve sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, drugim zakonima, posebnim propisima i odlukama Gradskog vijeća, i u tom smislu predlaže programsku razinu komunalnog održavanja (odvodnja atmosferskih voda, zelene površine, čišćenje javno-prometnih površina, nerazvrstane ceste, komunalna oprema, održavanje groblja, prigodne dekoracije Grada, javna rasvjeta i slično), te sukladno tome predlaže visinu komunalne naknade; prati rad tvrtki koje obavljaju komunalnu djelatnost, čiji je osnivač ili suosnivač Grad, predlaže mjere za njihov bolji rad te nadzire izvršenje usluga i realizaciju programa održavanja komunalne infrastrukture; osigurava i provodi mjere za cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje prirodnih zajednica, racionalno korištenje prirodnih izvora na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog i održivog razvoja; utvrđuje stanje onečišćenja okoliša, mjere za predviđanje, sprječavanje i ograničavanje onečišćavanja okoliša; obavlja poslove vezane uz dodjelu koncesije za pružanje komunalnih usluga i povjeravanje komunalnih poslova putem ugovora, te nadzire njihovu provedbu (dezinsekcija i deratizacija, dimnjačarski poslovi sl.) analizira uređenje prometa, izdaje dozvole za prekope javno-prometnih površina i dozvole za ulazak u pješačku zonu; brine o održavanju plaža, javnih zahoda, komunalne opreme; izdaje odobrenja za postavu reklama i putokaza na javnim površinama; analizira cijene komunalnih usluga; izdaje rješenja za plaćanje komunalne naknade; vrši nadzor na provedbom odredbi komunalnog reda i dr. propisa iz djelokruga komunalnog redarstva (komunalno redarstvo); nadzire nepropisno zaustavljena i parkirana vozila, upravlja prometom i izdaje naredbe za premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila (prometno redarstvo), obavlja poslove u svezi s utvrđivanjem načina gospodarenja prostorom Grada (poslovni prostor, stambeni prostor, javna površina), te sukladno tome izdaje rješenja, izrađuje ugovore, vodi brigu o raspisu i provedbi natječaja, brigu o gradskim prostorima, vodi evidenciju gradskih prostora te kontrolu pravilnog korištenja gradskih prostora; obavlja poslove u svezi s utvrđivanjem načina gospodarenja zemljištem, te sukladno tome stvara bazu podataka zemljišta u vlasništvu Grada, vodi evidenciju zemljišta, vodi brigu o raspisivanju i provedbi natječaja.

Ingrid Prelas, dipl. ing. prom.

Voditeljica Odsjeka

Tel: +385 23 689 056

Fax: +385 23 689 054

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Duje Brkić, mag. admin. publ.

Viši stručni suradnik

Žarko Milić

Referent - komunalni redar

Antonia Vrkić

Referent - komunalni redar


Ispis