Image
Image

Zakoni i propisi

Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Grada Obrovca

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13) objavljuje se pregled zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada upravnih tijela Grada Obrovca:

Opći dio

1.  Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi broj “Narodne novine” – međunarodni ugovori 14/97 , 2/07 , 4/08 i 5/08 )

2.  Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 85/10 – pročišćeni tekst)

3.  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst)

4.  Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11)

5.  Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 28/10)

6.  Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03 , 132/06 , 26/07, 73/0825/12)

7.  Zakon o područjima županija, gradova i općina u republici hrvatskoj (“Narodne novine” broj 86/06, 125/06, 16/07, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13 i 45/13)

8.  Zakon o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 144/12)

9.  Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“Narodne novine” broj 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13 – pročišćeni tekst)

10.  Zakon o sprječavanju sukoba interesa (“Narodne novine” broj 48/13 – pročišćeni tekst)

11.  Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13)

12.  Zakon o zaštiti osobnih podataka («Narodne novine» broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12 – pročišćeni tekst)

13.  Zakon  o radu (“Narodne novine” broj 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13)

14.  Zakon o zaštiti na radu (“Narodne novine” broj 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 75/09 i 143/12)

15.  Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98 , 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12)

16.  Zakon obveznim odnosima (“Narodne novine” broj 35/05 i 41/08)

17.  Zakon o trgovačkim društvima (111/93, 34/99, 118/03, 107/07, 146/08, 137/ 09, 111/12 i 68/13)

18.  Zakon o trgovini (“Narodne novine” broj 87/08, 116/08, 76/09, 114/11 i 68/13)

19.  Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09)

20.  Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11 i 83/13)

21.  Zakon o vatrogastvu (“Narodne novine” broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10),

22.  Zakon o zaštiti od požara (“Narodne novine” broj 92/10)

23.  Zakon o zaštiti i spašavanju (“Narodne novine” broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10)

24.  Zakon o zaštiti potrošača (“Narodne novine” broj 79/07, 125/07, 79/09, 89/09, 78/12 i 56/13)

25.  Zakon o upravnim pristojbama (“Narodne novine” broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 30/00 . – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-747/96, 744/98 od 1. ožujka 2000., 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13 i 80/13)

26.  Zakon o sudskim pristojbama (“Narodne novine” broj 26/03, 125/11 i 112/12)

27.  Zakon o obveznim odnosima (“Narodne novine” broj 35/05 i 41/08)

28.  Uredba o uredskom poslovanju (“Narodne novine” broj 7/09)

29.  Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama («Narodne novine» broj 137/04)

Izgradnja grada i prostorno uređenje

1.  Zakon o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13)

2.  Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13)

3.  Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (“Narodne novine” broj 80/11)

4.  Zakon o zakupu i prodaji poslovnih prostora (“Narodne novine” broj 125/11),

5.  Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” broj 86/12)

6.  Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste (“Narodne novine” broj 53/02)

7.  Pravilnik o jednostavnim građevinama za koje građevinska dozvola nije potrebna (“Narodne novine” broj 138/04 i 28/06)

8.  Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (“Narodne novine” broj 21/09, 57/10, 126/10, 48/11, 81/12 i 68/13)

9.  Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (“Narodne novine” broj 90/10, 111/10 i 55/12)

10.   Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12)

Energetska učinkovitost

1.  Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (“Narodne novine” broj 152/08, 55/12 i 101/13)

2.  Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (“Narodne novine” broj 81/12, 29/13 i 78/13)

Zaštita okoliša i prirode

1.  Zakon o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13)

2.  Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (“Narodne novine” broj 64/08 i 67/09)

3.  Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08)

4.  Zakon o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13)

5.  Pravilnik o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 38/08)

6.  Zakon o zaštiti od buke («Narodne novine» broj 30/09 i 55/13)

Komunalno gospodarstvo

1.  Zakon o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12)

2.  Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa («Narodne novine» broj 136/06, 135/10, 14/11 i 55/12)

3.  Zakon o cestama (“Narodne novine” broj  84/11, 22/13 i 54/13)

4.  Zakon o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” broj 67/08, 48/10, 74/11 i 80/13)

5.  Zakon o grobljima («Narodne novine» broj 19/98 i 50/12)

6.  Pravilnik o grobljima («Narodne novine» broj 99/02)

7.  Zakon o zaštiti životinja (“Narodne novine” broj 135/06, 37/13 i 125/13)

8.  Zakon o vodama (“Narodne novine” broj 153/09 i 130/11)

9.  Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (“Narodne novine” broj 153/09 i 56/13)

Upravljanje nekretninama

1.  Zakon o zemljišnim knjigama  (“Narodne novine” broj 91/96, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 55/13 i 60/13)

2.  Zakon o izvlaštenju (“Narodne novine” broj 9/94, 35/94, 114/01, 79/06, 45/11 i 34/12)

3.  Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11)

4.  Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 94/13)

5.  Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (“Narodne novine” broj 80/11)

Financije

1.  Zakon o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08 i 136/12)

2.  Zakon o izvršavanju državnog proračuna (“Narodne novine” broj 139/12 i 53/13)

3.  Zakon o državnoj reviziji (“Narodne novine” broj 70/93, 48/95, 105/99, 44/01, 49/03 – pročišćeni tekst i 177/04)

4.  Zakon o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine” broj 139/10)

5.  Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola (“Narodne novine” broj 141/06)

6.  Opći porezni zakon (“Narodne novine” broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13)

7.  Zakon o kamatama (“Narodne novine” broj 94/04)

8.  Ovršni zakon (“Narodne novine” broj 112/12 i 25/13.)

9.  Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (“Narodne novine” broj 91/10 i 112/12)

10.  Stečajni zakon (“Narodne novine” broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 197/03, 187/04, 82/06, 116/10, 25/12, i 133/12)

11.  Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba (“Narodne novine” broj 55/13)

12.  Zakon o računovodstvu (“Narodne novine” broj 109/07 i 54/13)

13.  Zakon o porezu na dobit (“Narodne novine” broj 177/04, 95/05, 57/06, 146/08, 80/10 i 22/12)

14.  Zakon o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12 i 125/13)

15.  Zakon o porezu na dodanu vrijednost (“Narodne novine” broj 73/13.)

16.  Zakon o koncesijama (“Narodne novine” broj 143/12)

17.  Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 138/06, 152/08, 43/09, 88/10, 50/12 i 80/13)

18.  Pravilnik o ustroju i vođenju registra koncesija (“Narodne novine” broj 9/09 )

19.  Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (“Narodne novine” broj 32/11)


Ispis