Image
Image

Djelokrug rada Gradskog vijeća Grada Obrovca

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Grada Obrovca.

Gradsko vijeće donosi neke od sljedećih odluka i akata:

  • Statut Grada,
  • Poslovnik o radu,
  • odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
  • proračun i odluku o izvršenju proračuna,
  • godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
  • odluku o privremenom financiranju,
  • odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom većom od vrijednosti utvrđenih Statutom Grada Obrovca,
  • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
  • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad…

Ispis