Image
Image

Anketa o zainteresiranosti potencijalnih korisnika za ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za ruralni razvoj provodi anketu o zainteresiranosti potencijalnih korisnika za ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Mole se zainteresirani potencijalni korisnici da ispune anketni upitnik čiji su ciljevi:


- utvrditi razinu zainteresiranosti o uštedama/proizvodnji energije iz obnovljivih izvora energije,
- utvrditi eventualne zapreke prilikom prijave projekta i
- utvrditi potencijal za korištenje obnovljivih izvora energije na poljoprivrednim gospodarstvima/preradbenim pogonima.


Anketa je u potpunosti anonimna, a odgovori će biti zbirno obrađeni i analizirani. Rezultati će se koristiti isključivo za potrebe planiranja predstojećih natječaja za ulaganja u obnovljive izvore energije.

Mole se potencijalni korisnici da odvoje 10 minuta svog vremena i popune upitnik do kraja jer se samo upitnici popunjeni u cijelosti mogu iskoristiti za predviđene potrebe.

Anketni upitnik dostupan je u poveznici:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4W7yQO_vdyzR02Ph30pp5nisAIoV97rn4PIL1i6FXCUovIA/viewform


Ispis