Image
Image

Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Obrovca

Na temelju članka 96. i članka 104. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17), i Zaključka Gradonačelnika Grada Obrovca, KLASA: 350-02/15-01/05, URBROJ: 2198/23-01-17-45, od 21. 08. 2017. godine Jedinstveni upravni odjel Grada Obrovca kao Nositelj izrade, objavljuje:

PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu I. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Obrovca

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Obrovca trajati će 8 dana, a započinje 04. 09. 2017. godine i traje do 11. 09. 2017. godine.
Ponovni javni uvid u Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Obrovca, u vrijeme trajanja ponovne javne rasprave, može se izvršiti u Gradskoj vijećnici Grada Obrovca, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Obrovac, svakog radnog dana od 9:00-14:00 sati.

Ponovno Javno izlaganje o prijedlogu I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Obrovca sa stručnim obrazloženjem izrađivača, održat će se 08. 09. 2017. godine u Gradskoj vijećnici Grada Obrovca, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Obrovac, s početkom u 10.00 sati.

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni, te se mogu se davati do zaključivanja ponovne javne rasprave 11. 09. 2017. godine, na adresu Grad Obrovac, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 23450 Obrovac:

- upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Obrovca na ponovnom javnom izlaganju,
- iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri ponovnom javnom izlaganju,
- upućivanjem Nositelju izrade pismenih primjedbi na I. izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Grada Obrovca, na adresu Grad Obrovac, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 23450 Obrovac, do zaključivanja ponovne javne rasprave.

Primjedbe koje nisu dostavljene u roku, te nisu čitko napisane i potpisane imenom i prezimenom i adresom podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.
Prijedlog I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Obrovca bit će dostupan i na web stranici Grada Obrovca (www.obrovac.hr).
Ako u određenom roku tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima ne dostave pisano očitovanje, smatrat će se da nemaju primjedbi.

GRAD OBROVAC
Jedinstveni upravni odjel