Službene odluke

 
     
 


- P L A N upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Obrovca za 2017. godinu
- Proračun Grada Obrovca za 2017.
- Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Obrovca za 2016.
- Prijedlog drugog rebalansa Proračuna Grada Obrovca za 2016.
- Prijedlog drugog rebalansa Proračuna Grada Obrovca za 2016. -za građane
- Prijedlog Proračuna Grada Obrovca za 2017.
- Prijedlog Proračuna Grada Obrovca za 2017.-za građane
• POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OBROVCA ZA 2016.
• GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA OBROVCA ZA 2015.
• PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OBROVCA ZA 2016
• Odluka o komunalnim djelatnostima
• Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Obrovca za 2015. te projekcija za 2016. i 2017. godinu
• Proračun Grada Obrovca za 2016. te projekcija za 2017. i 2018. godinu

- FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA OBROVCA ZA 2016. GODINU
- FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA OBROVCA ZA 2015. GODINU

- FINANCIJSKI IZVJESTAJ GRADA OBROVCA ZA 2014. GODINU
- PLAN upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Obrovca za 2015. godinu.
- UPUTE ZA SURADNJU S PRORAČUNSKIM KORISNICIMA GRADA OBROVCA
- PRORAČUN GRADA OBROVCA ZA 2015. GODINU
- Procedura obračuna i naplate vlastitih prihoda

- IZMJENE I DOPUNE PLANA upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Obrovca za 2014. godinu
- O D L U K A o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
- Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Obrovca za 2014. godinu
- Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata
- Odluka o preuzimanju akata bivše općine Obrovac
- Odluka o komunalnim djelatnostima (pročišćeni tekst)
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o oslobađanju HRVI-a od plaćanja naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom
- Odluka o komunalnom doprinosu Grada Obrovca
- Odluka o komunalnoj naknadi
- Odluka o načinu i uvjetima korištenja poslovnog prostora i davanja u zakup
- Odluka o zakupu javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavu kioska, naprava i drugih lakih-montažnih objekata
- Odluka o komunalnom redu
- Odluka o grobljima
- Odluka o dimnjačarskoj službi
- Odluka o držanju pasa i načinu postupanja s neupisanim psima, te napuštenim i izgubljenim životinjama