» » » » » povijest
 
 
 
 
   
 

Pristup informacijama

 
 
 
 

PODACI O SLUŽBENIKU ZA INFORMIRANJE

IME I PREZIME: Slobodan Jurjević

ADRESA: Trg dr. Franje Tuđmana 1, 23450 Obrovac

TELEFON: 023/689-056

TELEFAX: 023/689-054

E-MAIL: slobodan.jurjevic@obrovac.hr
__________________________________________________________________________________

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. godinu.

excel

excel

__________________________________________________________________________________

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015. godinu.

excel

__________________________________________________________________________________

 

Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 172/03 i 144/10) i članka 48. Statuta Grada Obrovca („Službeni glasnik Grada Obrovca, broj 5/09 i 6/09), Gradonačelnik Grada Obrovca, d o n o s i

O D L U K U
o katalogu informacija Grada Obrovca


Download " Odluka o katalogu informacija" u pdf formatu

OBRASCI ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

• OBRAZAC-Zahtjev za pristup informacijama
• OBRAZAC-Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
• OBRAZAC-Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

__________________________________________________________________________________

• POPIS SPONZORSTAVA I DONACIJA
- Popis sponzorstava i donacija u 2015. godini

__________________________________________________________________________________

• POPIS UGOVORA BAGATELNE NABAVE
- Popis ugovora bagatelne nabave u 2014. godini
- Popis ugovora bagatelne nabave u 2015. godini

__________________________________________________________________________________

• POPIS SVIH UGOVORA
- Popis svih ugovora Grada Obrovca u 2013. godini
- Popis svih ugovora Grada Obrovca u 2014. godini
- Popis svih ugovora Grada Obrovca u 2015. godini

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................